Toto okienko bolo dlho pripravované a usporiadané do tejto podoby, predsa by som doplnil moje staré zozbierané veštby o Proroctvo palmových listov /zdroj. Internet / Prvotný článok bol napísaný v roku 2008 a samotné palmové listy sú staré tisíce rokov, predsa podivuhodne vystihujú našu dobu. Niektoré roky už teraz nesedia /sú len orientačné / podobne si myslím že daktorým udalostiam nikdy v takej forme nedôjde, ale zase v niečom majú palmové listy úplnú pravdu. Posúďte sami!

PROROCTVO PALMOVÝCH LISTOV – Proroctvo o Európe

„Odjakživa toužili lidé získat informace o budoucnosti, snad aby mohli žít napříště beze strachu. Jsou však takové informace vůbec dostupné? V Indii existuje dvanáct knihoven palmových listů, v nichž se nalézají informace o osudech miliónů lidí. Každý, před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou popsaný, suchý list obsahuje celoživotní peripetie jednoho v budoucnu narozeného člověka. Kdo dnes vstoupí do knihovny, požádá o vyjevení osudu a zaplatí nepříliš vysokou částku, dozví se povětšinou spolehlivě nejen to, co jej v budoucnosti čeká, ale i to, co už v minulosti prožil. Existují však také palmové listy obsahující údaje o historii lidstva, o problémech současnosti a o budoucích událostech na naší planetě. S pomocí indických vykladačů se autorovi podařilo získat texty, vztahující se k budoucnosti Evropy v příštích padesáti letech. Precizně formulované a doslova dech beroucí předpovědi příštích dějů umožní čtenáři nahlédnout do velice blízké i vzdálenější evropské, ale i světové budoucnosti. Dojde už brzy ke vskutku ohromujícím změnám? Nastane hospodářský úpadek nejrozvinutějších zemí? Rozhoří se nové válečné konflikty? Zažijeme přírodní katastrofy? Omezí se konzum v bohatých zemích? Vzniknou nové autoritativní a totalitní režimy? Přesune se centrum světovlády do Asie? Úryvek z části textů prorockého rukopisu palmových listů, které se vztahují k nebližší budoucnosti Evropy.

     Rukopis začíná krátkým vylíčením charakteristických znaků současné epochy, podle hinduistického kalendáře nazývané kálí juga, nejhoršího a nejtemnějšího ze čtyř dosavadních světových věků:

     Lidé uctívají pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se ubírá křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty smyslového potěšení. Vládnou násilníci, země upadají a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, božské zákony jsou ignorovány, nikdo už ničemu nevěří. Pak přijde jiná, lepší věk.

     O budoucnosti Německa a Evropy rukopis říká:

     Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to pořád rychlejším tempem. Stále více lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat. Jejich práci budou vykonávat stroje. To se nebude týkat jen Německa, postihne to i ostatní evropské země, vlastně to bude do jisté míry celosvětový problém. Prostí lidé budou zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů. Majitelé velkých továren a obchodů budou mít naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít si jako v pohádce. Na prosté lidi budou pohlížet jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od místních vládců bohaté dary.

     Řadoví občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. (Zde použité pojmy jsou interpretací opisných formulací starotamilského textu). Masová zábava bude zaměřená na uspokojování nejnižších pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v němž žijí. To učiní jejich každodenní život, naplněný existenčními starostmi, snesitelnější. Společnost se rozdělí na ty, kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. Laciná zábava bude odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí materialismu; iluze máji bude slavit triumf.

     V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Epocha nazývaná kálí juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya jugou (zlatý nebo také duchovní svět). Avšak konec kálí jugy bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. U mnoha lidí povede ke ztrátě perspektivy a k projevům násilí. Tito lidé budou totiž zcela orientováni na materiální hodnoty a budou se ohlížet dozadu místo pohledu vpřed; bude se jim stýskat po lepších časech minulosti a budoucnost se jim bude jevit jako zcela beznadějná,

     Zazní také volání po silném vládci, který by vymýtil všechny zlořády a viníky patřičně potrestal. A řada despotických vládců se v Německu i v jiných evropských zemích skutečně dostane k moci, protože národy si to budou přát. K tomu dojde v letech 2019 až 2046 podle západního kalendáře. Lidé si však brzy uvědomí, že toto řešení neodpovídá době. Začnou postupně chápat, že skutečné změny dosáhnou jen tehdy, pokud sami převezmou odpovědnost za vlastní život, životy svých nejbližších i lidí ve svém okolí. K tomuto poznání ovšem povede dlouhá cesta, ale ještě delší bude cesta od tohoto poznatku k jeho uplatnění v praxi.

     Pozitivní společenské změny se v Německu a v Evropě nezačnou prosazovat před rokem 2048 podle západního kalendáře; doté doby bude pokračovat rozpad hodnot a společenských struktur. Zpočátku se lidé budou snažit pomoci si každý sám na vlastní pěst nebo dokonce na úkor jiných. Teprve až se situace stane naprosto zoufalou, uvědomí si, že mohou přežít jen v případě, že budou spolupracovat. Od státních orgánů se jim nedostane žádné pomoci. Vzájemná pomoc a solidarita mezi rodinami budou charakteristickými znaky posledního období zanikajícího věku.

     KONEC TURBOKAPITALISMU

     Německo je součástí politického a hospodářského systému, k němuž v současnosti patří většina evropských národů. Toto společenství bylo původně založeno šesti státy s cílem zlepšit životní podmínky obyvatel liberalizací obchodu a rozvojem průmyslové výroby. V průběhu doby k němu přistupovaly další státy. Je zavedena společná měna. Avšak čím větší se tato unie stává, tím obtížnější je řídit ji a dosahovat cílů, které si jednotlivé národy přejí. Společenství se stává samoúčelným a slouží především zájmům mocenských skupin. V roce 2004 podle západního kalendáře dojde k dalšímu velkému rozšíření tohoto společenství o řadu států z východní Evropy. Tyto státy žily až do roku 1989 podle západního kalendáře ve zcela jiném systému a velká část jejich obyvatel je chudá. Noví členové doufají, že jim členství v unii přinese větší prosperitu. To však zůstane jen toužebným přáním. Mocné síly ovládající unii využijí situaci jen k tomu, aby se bezohledně obohatily. Budou všem slibovat rovnost, neřeknou však, že pro většinu lidí to bude znamenat rovnost v chudobě.

     Plány vládnoucích kruhů však nakonec nedojdou naplnění, protože nadešel čas změn a železnému věku (kálí juga) zvoní umíráček. Zatímco se mezi vládci jednotlivých evropských zemí povede spor o to, zda se mají po boku Ameriky zúčastnit válečných operací proti orientálním zemím, začnou mezi řadovými občany propukat první nepokoje. Když se v roce 2005 podle západního kalendáře evropští vládci pokusí prosadit jednotný základní zákon pro celé společenství, ztroskotají. Ve dvou zemích lidé tento společný zákon většinou hlasů odmítnou. (V referendech uspořádaných v Holandsku a ve Francii lidé skutečně odmítli tzv. Evropskou ústavu). Tím bude vyvolána dlouhotrvající krize, v jejímž důsledku se dosavadní systém rozpadne.

     Protože se životní podmínky lidí budou zhoršovat, bude po roce 2004 podle západního kalendáře docházet stále častěji k sociálním konfliktům. Na jedné straně budou lidé hledat útočiště v kruhu rodiny nebo blízkých známých, na druhé bude docházet ke spontánním výbuchům nespokojenosti. Ty budou často namířeny proti skupinám obyvatel cizích národností, jež v těchto zemích žijí.

     Od roku 2007 podle západního kalendáře bude především ve velkých městech docházet k protestům obyčejných lidí proti politice vlády a proti mocným kapitánům průmyslu. Nejprve se bude zdát, že tyto protesty mají na politické vůdce zamýšlený účinek, nakonec se však ukáže, že to byl jen klamný dojem. Situace se proto bude dále přiostřovat a vlády začnou ztrácet kontrolu; především již nedokážou zajistit bezpečnost obyvatel a veřejný pořádek. Hospodářská situace se bude průběžně zhoršovat také proto, že do Evropy budou přicházet ve velkém počtu lidé z jiných částí světa, utíkající před neúrodou, hladem, občanskou válkou.

     Od roku 2011 podle západního kalendáře se krize ještě prohloubí, protože v USA a potom i v Evropě začnou peníze stále rychleji ztrácet svou hodnotu. To bude důsledek nesprávné hospodářské a finanční politiky, která je postavena na falešném základě ? na představě neustálého ekonomického růstu. Vlivné kruhy v USA i v Evropě věřily po celá desetiletí, že svět je hrou, při níž rozhoduje chamtivost a vlastní prospěch. Dojdou však k trpkému poznání svého omylu a stanou se obětí kruté hry iluze hmotného světa, májina závoje. Pozemský svět není nekonečný a stejně tak není bez hranic ani lidské štěstí, ani neomezený ekonomický růst.

     Systém narazí na limitující hranici. V roce 2012 zkolabuje finanční systém USA. Stát již nebude schopen dostát svým závazkům vůči osobám, které zaměstnává. To povede k řetězové reakci a k chaosu v celé společnosti. Řada obchodů, továren a bank zkrachuje, stále více lidí bude bez práce, a tím i bez obživy. Ve velkoměstech bude docházet k nepokojům a k rabování, ozbrojené bandy budou řádit také na venkově. Lidé budou umírat. Vláda se pokusí dostat situaci pod kontrolu nasazením loajálního zbytku armády, což se jí ovšem podaří jenom zčásti. Hospodářská situace tak povede k poměrům, které budou připomínat občanskou válku. Tato situace potrvá až do poloviny roku 2017. Pak zasáhnou vojenské jednotky spřátelené země ze severu a nastolí opět pořádek. Nepokoje budou největší od dob občanské války v 19. století, jenže tentokrát proti sobě nebudou bojovat sever a jih, nýbrž východ a západ USA.

     Úpadek amerického hospodářství a znehodnocení americké měny dolehnou velmi těžce i na Evropu, zvláště na Německo, které je ve velké míře závislé na exportu. Ačkoliv inflace v Evropě nedosáhne takových rozměrů jako ve Spojených státech, budou její důsledky, především pro chudší vrstvy obyvatel, katastrofální. Mnoho lidí bude žít ve skutečné bídě.

     Ve velkých městech propuknou nepokoje, bude docházet k rabování, cílem útoků nespokojených davů se stanou i veřejné budovy a úřady. Situace ovšem nebude tak dramatická jako v USA, neboť v Evropě není soukromé držení zbraní tak rozšířené; také policie a armády zůstanou vcelku intaktní. Naproti tomu v Americe budou vojáci a policisté, kteří nedostanou výplatu, často revoltovat.

     V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat.

     Nepokoje v Německu a v Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci.

     MATKA ZEMĚ SE BRÁNÍ

     Od roku 2017 bude situace poněkud klidnější, ale jen zdánlivě. Začnou se totiž objevovat nové problémy. Bezprostřední nebezpečí války bude zažehnáno, ale akutní hrozbou se stane rychle se měnící klima. Průměrné roční teploty budou nadále stoupat. Golfský proud, který přináší miliardy tun tropických vod k severním oblastem, začne ztrácet na síle a změní svůj směr. To bude způsobeno především tím, že se do Atlantického oceánu dostane ohromné množství sladké vody jak z tajících ledovců, tak i z ledového příkrovu polárních oblastí.

     V důsledku tohoto klimatického procesu bude jih USA postižen katastrofálním suchem, zatímco některé oblasti v Číně začnou sužovat extrémní záplavy. Skandinávie se promění v ledovou poušť, zatímco přímořské státy jako Holandsko nebo Bangladéš budou ohrožovány stoupající mořskou hladinou. Milióny hladovějících uprchlíků budou opouštět své domovy a hledat azyl v bohatších státech. K těmto událostem dojde v letech 2029 až 2034 podle západního kalendáře. Ledový vichr bude bičovat oblasti severní Evropy, ničivé bouře a záplavy postihnou přímořské státy. Lesy budou umírat, nížiny tvořící pobřeží Severního a Baltského moře zmrznou a stane se z nich tundra.

     Dramatické změny klimatických podmínek uvrhnou národy a jejich vlády do zoufalé situace. Bude nedostatek paliv, dojde k postupné erozi mezinárodní spolupráce a mírových smluv. Znovu vypuknou ozbrojené konflikty, celé kontinenty budou zpustošeny boji o suroviny a potraviny. Během několika málo let sklouzne svět na samý kraj totální anarchie.

     Země s nestabilními vládami jako Pákistán budou v silném pokušení použít v zápase o suroviny a potraviny i svůj jaderný arzenál. V roce 2029 dojde k další válce mezi Pákistánem a Indií. Právě tehdy bude hrozit největší nebezpečí, že obě bojující strany nasadí jaderné zbraně, což by mělo za následek úplné zpustošení rozsáhlých oblastí jak Indie, tak i Pákistánu.

     Protože středoevropské země nebudou mít dostatečné strategické zásoby, rozhodnou se autoritářští vládci nasadit otravné plyny s cílem zredukovat počet obyvatelstva. Přelidnění se totiž stane ? v důsledku přílivu emigrantů z celého světa ? velkým problémem a bude politickými špičkami považováno za hlavní příčinu stávajících problémů. Především ve Velké Británii bude ve velkém rozsahu nasazen plyn nazvaný thanaton, který má přivodit rychlou a bezbolestnou smrt.

     Razantní ochlazení zemské atmosféry, které bude způsobeno kolapsem Golfského proudu, a zalednění rozsáhlých oblastí Severní Ameriky a Skandinávie povede po několika letech k tomu, že Golfský proud začne znovu cirkulovat. To navodí určitou stabilizaci klimatických podmínek. K tomu dojde od roku 2035. Postupně se zlepší zemědělské výnosy, úroda bude opět bohatší a dojde k celkovému zklidnění společenských poměrů. Navíc v letech, kdy bude svět postižen přírodními katastrofami a politickými zmatky, vypuknou nové epidemie i těch chorob, které budou považovány za již vymýcené. Za oběť jim padnou milióny lidí.

     V důsledku špatných hygienických poměrů, zapříčiněných občanskou válkou, budou zuřit epidemie moru a cholery. Globální změna klimatu zase vyvolá zdravotní problémy jiného druhu. Především v Africe a v Asii, ale také v některých oblastech Evropy vyvolá intenzivnější sluneční záření u lidí i zvířat kožní nemoci a nádorová onemocnění.

     Po roce 2023 zavlečou do Evropy afričtí běženci smrtelnou nákazu zvanou kunu. Postižené osoby dostanou vysokou horečku a jejich vnitřní orgány přestanou během několika málo dní fungovat. Nemoc bude smrtelná a šířit se bude stejně rychle jako chřipka.

     Už ale dva roky před vypuknutím této epidemie se začnou objevovat červi parazitující v krvi. Půjde o jakousi obdobu škrkavek, která napadá vnitřní orgány postiženého, především srdce a játra; infikovaná osoba umírá do jednoho týdne. Tato nákaza se přenáší živočišnou potravou.

     Po roce 2018 bude mít na svědomí statisíce lidských životů v USA, Evropě a v Asii jiná podivná nemoc. Nakažené osoby snadněji onemocní běžnými chorobami, jako je například nachlazení, jejich organismus se však s nimi nedokáže účinně vypořádat. Smrt se zpravidla dostaví během tří dnů. (Ganeš-babu Šastri označil tuto nemoc anglickou zkratkou RISC ? Rapid Immune System Collapse, urychlený kolaps imunitního systému). V naprosté většině případů skončí nemoc smrtí infikovaného pacienta.

     Největší katastrofa se pak odehraje v roce 2046. Aniž by si toho povšimli astronomové, přiblíží se k naší planetě z hlubin kosmu velké nebeské těleso. Půjde o planetoid, který na své bludné cestě vesmírem vlétne do naší sluneční soustavy a jen těsně mine Zemi ? prolétne mezi ní a Měsícem. Již několik dní před průletem bude planetoid viditelný na obloze pouhým okem. Jeho gravitační síla způsobí na Zemi četná zemětřesení a mohutné záplavy. Kalifornie bude zasažena největším zemětřesením v celé své historii. Také Japonsko a Čína budou postiženy silnými otřesy půdy a velké části těchto zemí pohltí vody oceánu. Zemětřesení se nevyhnou ani Evropě, nejsilněji je budou cítit v Německu, Anglii a ve středozemní oblasti.

     Přes pobřeží Severního a Baltského moře se přelije mohutná záplavová vlna. V Čechách se probudí k životu sopky, považované již dávno za vyhaslé. Jejich výbuchy zdevastují široké okolí. Během erupcí dojde i k uvolnění velkého množství vulkanických par a jedovatých plynů. Z nich se vytvoří mraky a kondenzát pršící zpět na zemský povrch bude velice agresivní. V důsledku všech těchto ran přijdou o životy miliony lidí. V postižených oblastech střední Evropy bude zničena velká část městské zástavby.

     SVĚT ZA PADESÁT LET

     Bezprostředně po této katastrofě začnou ti, kteří přežijí, s úklidovými a sanačními pracemi. Bude nutné odstranit hory mrtvol lidí a zdechlin zvířat, aby nevypukly nové epidemie. Také hospodářství se začne znovu vzpamatovávat ? koneckonců bude velká poptávka po všech předmětech denní potřeby, které budou v důsledku přírodních pohrom zničené nebo ztracené.

     Klimatické změny ve střední Evropě budou trvalého charakteru. Průměrná roční teplota zůstane vysoká a sněžit bude v zimě již jenom v horských oblastech. Pro zemědělství to bude změna výhodná, úroda bude bohatší, výnosy se zvýší.

     Tektonická činnost změní tvář celé Země. Některé dřívější pobřežní oblasti a ostrovy nenávratně zmizí pod hladinou moří a oceánů. Postiženy budou především Japonsko, Kalifornie, východní pobřeží Severní Ameriky a některé oblasti Anglie. Zároveň se z vod Atlantického oceánu vynoří nová pevnina.

     Hospodářská obnova proběhne poměrně rychle, její brzdou ovšem bude nedostatek primárních zdrojů energie. Řada surovin se stane nedostatkovým zbožím.

     V té době se v Evropě začne formovat nová společnost. Bude založená na osobní svobodě jednotlivce, která bude ovšem spjata s potřebami společnosti a bude se jimi muset řídit. Lidé totiž budou poučeni nedávnými událostmi a uvědomí si, že sledování čistě sobeckých pohnutek může ohrozit i samu existenci celého společenství. Tato nová společnost se bude rozprostírat od vln Atlantiku až po východní pobřeží Asie, jednotlivé oblasti si však zachovají své individuální zvláštnosti. O všech regionálních záležitostech bude rozhodovat místní samospráva, aniž by musela čekat na povolení nějaké vzdálené autority. Nová ústava bude zaručovat všem obyvatelům Euroasijské unie bezpečnost navenek a suverenitu uvnitř.

     Hospodářskou základnou nové společnosti bude bezúrokový finanční systém, který bude vyzkoušen a pak natrvalo zaveden v roce 2048. (Arabské banky půjčují už dnes peníze bezúročně, protože Korán zakazuje brát úroky; banky místo toho účtují jen poplatky za zpracování podmínek půjčky a vedení účetnictví. Mimochodem, rovněž Bible zakazuje půjčování peněz na úrok).

     Rozkvět nové společnosti bude podpořen i používáním alternativního zdroje energie. Tento zdroj byl v Evropě objeven a zkoumán již počátkem 20. století, praktického uplatnění však dojde až nyní. Tato energie bude nazvána po svém objeviteli. (Pravděpodobně je myšlena tzv. Teslova energie). Ona energie nepoškozuje životní prostředí tak, jak je zatěžovaly dříve používané energetické zdroje. Bude také k dispozici prakticky v neomezené míře a její používání bude zdarma.

     Půda a vodní zdroje se nebudou nacházet v soukromém vlastnictví. Prosadí se totiž poznatek, že nikdo si nemůže činit majetnické nároky na něco, co tu bylo už dávno před ním a bude tu i dlouho po něm. Nadále však bude mít každý člověk právo mít ve vlastnictví dům, který si koupil nebo postavil.

     Po roce 2049 dojdou lidé k poznání, že ve vesmíru nejsou sami. Při likvidaci a nápravě škod způsobených přírodními katastrofami budou v Evropě a na Blízkém východě nalezeny artefakty, u kterých se jednoznačně prokáže jejich mimozemský původ. Tento objev bude mít dalekosáhlý dopad na náboženské a filozofické systémy.

     Období od roku 2049 se ponese ve znamení počátku nového spirituálně orientovaného věku, nadcházející satya jugy.“

- ukázka z knihy-


Poznámka: Chtěl bych čtenářet upozornit na fakt, že všechny tzv. předpovědi či proroctví směrem do budoucna je třeba brát s velkou rezervou a už v žádném případě ne jako rálná fakta, a to samozřejmě platí i u tohoto příspěvku. Jde pouze o určité pravděpodobnosti či spíše hypotetické možnosti budoucnosti. Já osobně nejsem zastáncem nějakých katastrofických scénářů a proto se s mnohými informacemi v tomto příspěvku uvedenými neztotožňuji. Zveřenil jsem ho hlavně proto, že lze zde nalézt velmi zajmavé zrcadlení k době současné a vzhledem k tomu, že materiál byl napsán před nějakou dobou si může každý čtenář učinit vlastní úsudek.J.CH.


(c)2006 Thomas Ritter

(c)2006 Translation: Jiří Odvárko

Vydalo nakladatelství Dialog kde je možné si knihu zakoupit

Článek připravil: Thomas Ritter , 4. ledna 2008

Aktualizované 26.08.2016


     Proroctvá a vízie budúcnosti sprevádzajú ľudstvo od jeho ranných dejov. V dávnych časoch ľudia verili, že predurčenie je dané a nemožno sa mu vyhnúť. Dnes už vieme, že budúcnosť nie je vopred určená, vytvárame ju my všetci, teda môžeme ju aj ovplyvniť a meniť. Proroctvá nám majú slúžiť k napraveniu všetkých chýb. Dátumy a detaily nie sú smerodajné, lebo sa menia spolu s myslením a cítením ľudí.
     Okrem maľovania sa dlhší čas venujem skúmaniu budúcnosti. Zozbierané predpovede z rôznych kníh a novinových článkov som vydal v knihe „Veštby pre súčasnosť“, vo vydavateľstve Eko-konzult v roku 2003.
     Na tejto stránke uvádzam tie najzaujímavejšie, aj také ktoré do knihy neboli zaradené. Veštby akosi zapadajú do seba a predpovedajú ľudstvu nepeknú budúcnosť. Aj keď v maličkostiach si protirečia, každý by sa mal zamyslieť nad tým, spoločným a nezávisle od politickej príslušnosti, svetonázoru, či náboženskej orientácie. Treba ich čítať otvoreným srdcom a s istým nadhľadom.

Štyri vízie budúcností apačského čarodejníka
     Zakrádajúci sa vlk bol apačským čarodejníkom, ktorý vyrastal ďaleko od vplyvu bielych ľudí. Jeho národ bol tesne spojený s prírodou, bol jej súčasťou, a tak nečudo, že v nej vedel čítať. V dvadsiatych rokoch nášho storočia mal Zakrádajúci vlk štyri vízie, ktoré predpovedali záhubu ľudstva. Dve z nich sa už splnili.
     Prvé znamenie: Zakrádajúci vlk videl stohy tiel, ktoré ležali v otvorených jamách a čakali na pochovanie, ich stav dokazoval, že zomreli od hladu. Jedného dňa bude celý svet vyzerať tak ako táto "krajina hladu ..." (veľký hladomor v Afrike). Človek bude obviňovať počasie a Zem. Ak si uvedomí, že hlad nastal jeho vinou, bude to znamenať, že veľkú lekciu ľudia pochopili. Ľudstvo však nepochopí, že samo stvorilo takého miesto smrti. Po výstrahe hladu, ktorá bude prvým znamením, začne človeka trápiť nákaza. Biele plášte nenájdu riešenie. Nákaza sa zrodí z opíc, narkotík a sexu (AIDS). Bude ničiť človeka z vnútra, keď sa bežné choroby stanú smrteľnými. Bude to následok života, aký ľudstvo vedie: velebenie sexu, narkotík a života vzdialeného prírode.
     Druhé znamenie: V druhej vízii bol zavedený na miesto, kde už nebolo ani stopy po rastlinstve a zvieratá zomierali. Okolo panovala strašná horúčava. Slnko vyzeralo väčšie, na nebi neboli vtáky ani oblaky. Namiesto nich sa na nebi ukázali veľké diery (ozónové diery), ktoré sa hlučne otvárali, akoby hrmením. Zem sa triasla čoraz silnejšie a búrky, víchrice uragány vyčíňali čoraz intenzívnejšie...“Diery sú bezprostredným následkom spôsobu života človeka, jeho cesty a hriechov. V tom čase nastane veľká zmena v spôsobe myslenia ľudského druhu."
     Tretie znamenie: Slnko sa zmenilo na čosi priezračné a potom krvavočervené. Keď sa západ slnka zmenil na súmrak a noc, na nebi sa ukázali hviezdy, všetky svietili jasnočervenou farbou. Zovšadiaľ doliehal k nemu krik plný zúfalstva, strachu a bolesti. Duch bojovníka sa objavil a Zakrádajúcemu vlkovi povedal: „To je tretie znamenie, noc krvavých hviezd. Bude viditeľné na celej Zemi. Nebo bude krvavé deň a noc. Toto nastane, ak sa beh udalostí po druhom znamení nezmení. Človek si môže byť istý, že Zem bude zničená a deti Zeme sa budú musieť skryť v divočine."
     Štvrté znamenie: Zakrádajúci vlk počul štvrtú víziu v podobe hlasu malého dieťaťa. Ten mu povedal: „Štvrté posledné znamenie sa ukáže po ďalších desiatich zimách od krvavých hviezd. V tom čase si Zem vylieči svoje rany a človek vymrie. Na Zemi nastane ukrutný hlad, aký si človek nevie predstaviť. Vody budú otrávené. Zvieratá a ľudia vymrú. Hordy násilníkov budú poľovať a zabíjať iných ľudí, aby prežili. Človek bude zničený, jeho mestá sa stanú ruinami a jeho vnukovia budú musieť platiť za hriechy svojich prarodičov." Zakrádajúci vlk videl len našu hrubohmotnosť. Zrejme nedokázal nahliadnuť do jemnejších úrovní, kde život bude pokračovať dokonca v krajšej a oveľa kvalitnejšej forme ako teraz!

Krištáľové tabule Hopi
     Indiáni Hopi zverejnili svoje tajné proroctvá v roku 1949. Sú zapísané na krištáľových tabuliach starých vyše 1600 rokov. Ich poslovia precestovali takmer celý svet. Vystúpili aj na pôde OSN, vypočuli si ich prezidenti USA a rozprávali sa aj s dalajlámom.
     V textoch je obsiahnuté poznanie nielen o minulosti, ale aj o budúcnosti vrátane možného zániku pozemskej civilizácie.
     V súlade s poznaním Indiánov Hopi v súčasnosti žijeme na "štvrtej Zemi". Tri predchádzajúce boli zničené, pretože ľudstvo zabudlo na svoju misiu a uviazlo v honbe za pôžitkami, v boji o moc a v nacionalizme. Podľa týchto textov sme na pokraji ďalšej apokalypsy.
     Varovné predpovede pred ňou sú:
„Keď na nebi budú roztiahnuté pavučiny, pomocou ktorých budú ľudia so sebou hovoriť"
„Keď ľudia budú cestovať lietajúcimi domami po nebi"
„Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života (svastika), ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu (symbol Japonska)“ - tieto dva znaky sú vytesané na kamennej tabuli skrytej v Arizone."
„Keď ženy budú bez mužov plodiť deti."
„Žena bude nosiť mužské oblečenie a tajomstvo žien, ktoré má vždy zakrývať odev, prestane byť tajomstvom, všade ho budú ukazovať a odhaľovať. Vtedy prídu vojny a ničenie. Čím viac budú ľudia ignorovať prikázania „Veľkého ducha“, tým viac znamení zošle ľudstvu v podobe živelných pohrôm."
     Začínajú sa vypĺňať aj posledné predpovede „dňa očisty“ budú zemetrasenia, výbuchy sopiek, povodne a požiare. Dôjde k „prepólovaniu“ Zeme. Predpovede hovoria o prudkých zmenách klímy, čoho prvé prejavy môžeme pozorovať už dnes. „Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí (DNK). A oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali a budú si myslieť, že je to pre naše dobro." Aj tieto vízie sa postupne vyplňujú.
     Podľa ich predpovedí už takmer 16 rokov beží tretia svetová vojna, prejavujúca sa zatiaľ na úrovni lokálnych konfliktov. Začala sa prvou americko-irackou vojnou v Perzskom zálive. Jej ďalšia nukleárna fáza sa začne v rovnakej oblasti. Vyčerpajú sa prírodné zdroje a nastane novodobý hladomor - vznikne vraj posledný boj medzi dobrom a zlom, ktorý očistí srdcia ľudí a vylúči z povrchu zemského všetky nehodné bytosti. Ich posolstvo znie: „Majme rovnaký sen, spolu s inými národmi udržiavajme tento svet v rovnováhe."

Nostradamus
     Najväčší vizionár sveta Michel Nostradamus sa narodil v roku 1503. Bol aj matematik, astrológ, lekár a chemik.
     Najdôležitejšou Nostradamovou činnosťou však bolo vypracovávanie horoskopov. Miliardy ľudí celej planéty poznajú jeho jediné veršované proroctvo: knihu „Centúrie“ = Storočia, ktorú začal písať v roku 1555, a strofu po strofe dopĺňal celých desať rokov. Písal ich v štvorveršoch, ktoré sú zašifrované pred nepovolanými. Všetky jeho rozlúštené predpovede sa splnili. Faktom ale ostáva, že mnohé "naplnené proroctvá" boli vyčítané z príslušných veršov až spätne.
     O Nostradamovej jasnozrivosti si môžeme urobiť predstavu už len z citácie niektorých mien a výrazov, ktoré sa vyskytujú v jeho Centuriách. Montgolfiere je meno prvého balóna, ktorým sa človek vznesie do vzduchu, rubeľ je názov pre ruskú korisť. Hovorí o Frankovi, ktorý vyvedie svojich z pevnosti. Mussoliniho nazýva Duce, Stalina vodcom z Arménska, Hitlera Hnedý alebo aj vodca Árijcov. Predpovedal aj prvú a druhú svetovú vojnu, smrť Kennedyho a veľa iných udalostí.
     Podľa najbežnejších interpretácií nás v súčasnosti čaká neradostná doba: epidémie, vojny, teror, na druhej strane však tiež úžasný rozvoj a koniec nevyliečiteľných chorôb. Predpovedá veľké geologické a klimatické katastrofy. Dôjde ku konfliktu medzi svetom islamu a kresťanským svetom. Veľkej vojne budú predchádzať ozbrojené konflikty. Narastie počet ľudí trpiacich hladom. Následkom ozónovej diery sa zmení klíma. „Antikristovi prívrženci budú vystupovať v neobyčajnom počte, takže sa oddiali príchod Ducha Svätého, ktorí zostúpi na Zem na 48. stupni zemepisnej šírky. Odletí pred ohavnosťami Antikrista, ktorý začne vojnu proti kráľovi – zástupcovi Krista na svete... Ale najprv nastane zatmenie Slnka, najtemnejšie aké kedy bolo. V mesiaci októbri nastane veľká zmena pohybu Zeme, taká prudká, že si všetci ľudia budú myslieť, že Zem stratila rýchlosť a bude uvrhnutá do večnej temnoty. Na jar a neskôr budú tomu predchádzať nezvyčajné premeny, prevraty ríš a veľké zemetrasenia... A potom nastane prenasledovanie cirkvi, aké ešte nikdy nebolo. Medzitým prepukne strašný mor, ktorý zničí dve z troch dielov sveta."
     Najpesimistickejší záver, ku ktorému sa Nostradamus dopracoval, je zhrnutý do nasledovnej vety: „Kraje sa stanú takmer neobývanými a dlhý čas v nich bude panovať mier.“ Najhoršiemu sa však podľa neho predsa len môže podariť zabrániť. Aj keď ľudstvo sa vojne nevyhne, po nej nastúpi „nová éra“, ktorú veľký francúzsky prorok označuje za „zlatý vek“.

Spiaci prorok - Edgar Cayce
     Tento najslávnejší americký prorok, predpovedal svoje veštby v spánku, v tranze Vraj čerpal zo zápisov v priestore a taktiež čítal z podvedomia osoby. Stačilo mu vedieť meno a adresu danej osoby a dokázal určiť jeho choroby, liečenie, minulé životy, ale aj budúcnosť!
     Nielen, že predpovedal dve svetové vojny, ale určil aj roky ich začiatku a konca. V hrubých rysoch načrtol burzový krach v roku 1929 - začiatok veľkej hospodárskej krízy, a predpovedal aj kedy nastane obrat k lepšiemu.
     Veril v reinkarnáciu, opísal aj vlastné minulé životy. „Reinkarnácia znamená vývoj ľudského ducha vo viacerých, po sebe nasledujúcich pozemských životoch, raz ako bohatý, raz ako chudobný. Raz jednej, potom zas druhej rasy - až kým duch nedosiahne takú dokonalosť, ktorú nám Kristus sľúbil. Duše sa prechádzajú ako herci v rôznych rolách a kostýmoch, pri rôznych predstaveniach.“
     Podľa Cayceho súčasná doba je v mnohom podobná dobe tesne pred zánikom Atlantídy. Táto bájna krajina „sa pri neobyčajne silných zemetraseniach a záplavách, za jeden osudný deň a noc prepadla do mora a zmizla. Prichádza doba, keď sa na Zem začnú vracať synovia Beliala. Opäť sa ľudstvo rozdelí na dva tábory. Jedni budú výrazne uznávať duchovné a mravné hodnoty, druhí prepadnú mamonárstvu a chamtivosti. Znovu sa zopakujú dejiny a naskytne sa príležitosť napraviť staré chyby. Akú cestu si zvolíme tentoraz, závisí od nás. Súčasný svet zašiel do slepej uličky. Ak mu chceme pomôcť zlepšiť sa, musíme rýchlo zmeniť svoj život.“
     Práve vtom je analógia medzi nami a Atlanťanmi. Cayce tvrdí, že „ak si človek uvedomí svoju pravú podstatu a vzťah k prírode a k Bohu, môže zabrániť opakovaniu mnohých minulých chýb. Našou najväčšou hrozbou je nezáujem o duchovné sily, ktoré nás vedú k spravodlivosti a šľachetnosti. Po smrti si berieme ďalej so sebou iba tie, pretože všetko ostatné nahromadené materiálne bohatstvo si viac neužijeme, zostáva tu!“
     Jeho najpozoruhodnejšia predpoveď' sa týkala vynorenia sa pevniny na mieste, kde kedysi ležala Atlantída. „Čo sa týka fyzických zmien, v západnej časti Ameriky sa prelomí zem. Potopí sa veľká časť Japonska. Severná časť Európy za okamih zmizne. Na východ od pobrežia Ameriky sa objaví nová zem... Póly sa presunú - kde bolo chladné podnebie, bude vlhké, tropické. Začne sa to v dobe, ktorá sa bude označovať ako obdobie, kedy sa Jeho svetlo objavilo v oblakoch."
     V iných predpovediach píše: „Ako sa blíži čas k dobe, keď majú nastať zmeny, môže dôjsť k odkrytiu všetkých miest, kde sú jednotné záznamy tých, ktorí boli zasvätení do vedomostí o jednotnom Bohu. Chrám v Atlantíde bude znovu odkrytý. Taktiež sa otvorí Chrám záznamov v Egypte, a tam budú nájdené záznamy, ktoré boli spísané v srdci Atlantskej kultúry. Záznamy sú jednotné." „Tak ako bolo sľúbené prorokmi, v týchto dňoch sa naplňuje čas, v tejto generácii, a tak sa čoskoro na Zemi objaví ten Jediný, cez neho budú viacerí povolaní, aby sa stretli s tými, ktorí pripravujú cestu pre Jeho deň na Zemi.“
     Podobne ako Nostradamus a iní proroci, aj Cayce predpovedal zánik New Yorku. „Pozor na New York! Ak sa vyskytne v tejto oblasti veľké zemetrasenie, celý Manhattan na juh od štrnástej ulice, môže veľmi ľahko klesnúť do zátoky.“
     Hlavné heslá Cayceho:
„Boh existuje,
Každá duša je časťou Božskej energie.
Ty si duša obývajúca telo.
Život má zmysel. (nie je náhodný)
Život je nekonečný. (v absolútnom merítku čas neexistuje)
Každý ľudský život beží podľa zákona.
Zákon predstavuje karma a reinkarnácia.
Každý zákon preniká láska.
Vôľa človeka tvorí jeho osud.
Duch človeka má tvorivú silu.
Odpoveď na všetky problémy je v nás."

Novodobé veštby
     Medzi najznámejších jasnovidcov 20.storočia určite patrí bulharská Slepá Vanga, ktorá čerpala svoje vedomosti z rozhovorov s duchmi. Ako dvanásťročná oslepla počas hroznej búrky na poli neďaleko rodného mesta. Všetky pokusy vrátiť je zrak boli neúspešné. V roku 1941, ako tridsaťročná objavila v sebe dar jasnovidectva. Sama tvrdila, že darom jasnovidectva jej Boh vynahradil slepotu. Predpovedala budúcnosť Brežnevovoi, Jeľcinovi, Živkovovi a iným, rozpad Sovietskeho zväzu, pražskú jar 1968 a veľa iných svetových udalostí. Napríklad v roku 1985 vyveštila „spadne múr deliaci dva svety...“. V septembri 1994 povedala „Ruské vojská vstúpia do Čečenska, ale nič nedosiahnu“. Veľká časť jej všeobecných predpovedí pre svet je utajená. Najradšej sa zaoberala problémami obyčajných ľudí, ktorých aj liečila. So svojimi schopnosťami našla stratené veci ale aj osoby.
     Boh je pre Vangu odpoveďou na všetky otázky, na ktoré hľadáme odpoveď: „Pravdu o svete je treba hľadať v starých svätých knihách. To, čo je napísané v Biblii sa splní! K apokalypse dôjde!“

     Americká jasnovidka Jeane Dixonová vo svojich proroctvách na roky 1994-2004 predpokladala americko-európsku vojnu s východnými krajinami a na roky 2005-2020 americko-čínsku vojnu, pričom obe vojny súvisia z Blízkym východom. Podla Dixonovej sa má tretia svetová vojna začať bojmi o Izrael.
     Aj Dixonová, tak ako mnohí pred ňou, spomína nebeské znamenia – „Slnko stmavne, Mesiac a hviezdy nebudú žiariť. Tri dni a tri noci bude úplná tma... Potom vo Svätej zemi zasvieti na oblohe znak kríža.“

     Podľa denníka istej anonymnej talianskej mníšky , ktorá v rokoch 1967 až 1971 viedla „nebeské rozhovory“ sa rútime do priepasti – „... nie preto, že to chce Boh, ale preto, lebo človek vo svojej zlobe zneužil vlastnú slobodu.“
     Ďalej píše – „Nebo sa zotmie. Temnota pokryje zem, ktorá bude dni a noci zahalená do čierneho plášťa. Ale ešte nebude koniec sveta, pretože. Pán zatiaľ nezničí majstrovské dielo vlastných rúk... Temnota bude symbolickým obrazom duchovnej temnoty ľudí, a na celej zemi bude tak dlho tma, pokým aj bezbožníci a neveriaci nezdvihnú oči k nebu, aby úpenlivo prosili o trochu svetla. Potom sa slnko zjaví opäť v plnom lesku a žiare.“

     Na záver tejto časti uvádzam českého filozofa, spisovateľa, bojovníka za ľudské práva Martina Herzána, ktorý síce nie je veštec, ale na našu blízku budúcnosť poukazuje z hľadiska globalizácie sveta. Vo svojej knihe „Totalitní světovláda“ píše o snahe všetkých „vyspelých“ vlád zavádzať mikročipy do platobných kariet, občianskych preukazov a pasov. Vraj kvôli bezpečnosti a pokroku. Nie je možné, že sledujú úplne iný cieľ?
     K ďalšiemu pochopeniu uvádzam citát z Biblie – zjavenie apoštola Jána „ ... a (šelma) spôsobí, že všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dali si znak na pravú ruku, alebo čelo, aby žiaden nemohol kupovať ani predávať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťstošestdesiatšesť.“
     Ak použijeme trocha iný slovník, tak meno a číslo šelmy je vlastne mikročip. Keby sa podarilo mikročipy implantovať ľuďom (už sa to deje), apokalyptická vízia by sa stala realitou. V prípade zvierat je už implantovanie mikročipov značne rozšírené. „Ak všetko pôjde podľa plánu medzinárodného finančníctva, hotovosť, čiže bankovky a mince, onedlho zmiznú z obehu. Nahradia ich elektronické peniaze, najskôr v podobe kreditných kariet s mikročipom, a potom v podobe samého mikročipu implantovaného pod kožu pravej ruky.“
     Znie to ako zo sci-fi, ale je to fakt! „Vyvinutý mikročip má vysielač a samonabíjaciu batériu z lítia, dopĺňanú meniacou sa teplotou ľudského tela. Je nielen elektronickou peňaženkou, ale aj mechanizmom, ktorý umožňuje zistiť, kde sa nositeľ čipu nachádza. Vysiela totiž osobitý signál, pre každú osobu jedinečný, ktorý môže satelit prijímať. Sieť zo 66 satelitov krúžiacich v nízkych výškach, ako aj antény mobilov umožnia nájsť kohokoľvek kdekoľvek s presnosťou jedného metra. Implantovaním mikročipu človek už úplne stratí súkromie. Vedci už našli aj vhodné miesto na ľudskom tele, kde sa telesná teplota najrýchlejšie mení - čelo a vrchná časť pravej ruky.“
     Martin Herzán upozorňuje – „že akcia sa už začala. Mikročipy sa objavujú v telách obyčajných ľudí po celom svete. Cieľom je vytvorenie poslušnej a vlastnej vôle zbavenej spoločnosti, mikročip totiž môže ovplyvniť aj správanie ľudí!“. „Človek, ktorý bude mať mikročip v tele sa stane robotom bez vlastnej vôle, za ktorého rozhodujú iní pomocou gigantického počítača. Takýto obrovský, utajovaný počítač bol zostrojený v Bruseli v budove EHS. Pracovníci ho volajú familiárne – Beštia, čiže Šelma, tento superpočítač je schopný označiť všetkých obyvateľov Zeme s 18 miestnym blokom číslic, ktorý ma základnú pozíciu v čísle 666! Toto označenie pomocou mikročipu, alebo neviditeľným laserovým tetovaním čiarkového kódu, ktorého základ tvorí tiež číslo 666, by obsahovalo všetky údaje o človeku. Slúžil by namiesto všetkých bankových kariet, nahrádzal by aj občiansky preukaz, zdravotné údaje a osobné údaje, ktoré by sa mohli veľmi ľahko zneužiť. Boli by sme otroci v „dokonalom systéme“. Kto by sa vláde znepáčil, mal by zablokovaný kód. Bez neho by bol odsúdený na smrť, pretože by nemohol nakupovať ani predávať, ani ísť na úrad, ani na lekárske vyšetrenie, ba nemal by ani kde bývať.“
     Autor uvádza, ako sa označovanie začalo tajne v rôznych krajinách sveta a deje sa tak už roky. V závere svojej knihy trochu optimistickejšie dopĺňa: „...Pravda sa dá pošpiniť, ale nedá sa zničiť. Pravda bola a bude vždy silnejšia, pretože je prejavom spravodlivosti a má sídlo v našej duši, musí vždy zvíťaziť nad technokratickým a ateistickým svetom... A potom tiež pochopíte, že cez všetky utrpenia, nespravodlivosti a bezprávie, bude mať konečné slovo Boh a ten celú túto svetovládnu modlu pošle tam, kam patrí a dobrí ľudia cez Ježiša Krista dôjdu k víťazstvu.“

Biblický kód
     Táto najstaršia a najsvätejšia kniha kníh podľa najnovších objavov obsahuje v sebe určitý kód. Objaviteľom je Dr. Elyahu Rips z Hebrejskej univerzity, ktorý svoj objav prvý raz prezentoval v matematickom časopise v roku 1994, neskôr napísal aj knihu.
     O tom, že Biblia skrýva v sebe určitý božský odkaz vedeli aj učenci dávnych čias. Napríklad Newton celé roky svojho života venoval popri fyzike a matematike, hľadaniu určitého kľúču v tejto knihe.
     Kód však neobsahuje celá kniha, nachádza sa iba v prvých piatich Mojžišových knihách (v Tóre), ktoré mal Mojžiš dostať priamo od Boha v podobe tabúľ. Túto prvú časť Biblie pokladajú tak kresťania, ako aj židia za integrálnu súčasť a najdôležitejšiu časť Biblie. Pre Izraelitov je svätým písmom s názvom Tóra. Už vyše tritisíc rokov môže byť Tóra prepisovaná len ručne, a to špeciálne vyškolenými pisármi a exemplár, v ktorom sa zmení čo len jedno písmeno, sa okamžite musí zničiť ako nesprávny. Tóra obsahuje 304805 písmen poskladaných do výrazov, v ktorých chýbajú samohlásky. Dr. Elyahu Rips zapísal celý text Tóry do pamäti počítača, pričom vynechal všetky bodky, čiarky, pomlčky a medzery medzi slovami. Tak získal jednoliaty zápis a začal hľadať kód. Pomocou vysokovýkonného počítača zistili, že Tóra obsahuje celú minulosť i budúcnosť ľudstva. Tieto informácie z matematického hľadiska nemôžu byť náhodné a nenachádzajú sa v iných textoch.
     Podľa názoru objaviteľa obsahuje nekonečné množstvo informácií. Zakaždým keď sa použije iné kľúčové slovo, či výraz počítač uloží všetky písmená Mojžišových kníh do novej matrice, v ktorej sa objavujú nové vzťahy medzi slovami. Našli sa tam informácie o vražde Kennedyho, udalosti z druhej svetovej vojny, pristátie na Mesiaci, aféra Watergate i vojna v Perzskom zálive a iné.
     Kód neumožňuje okamžité prečítanie celého skrytého zápisu. Ziaľ, človek musí vedieť, čo hľadá. Napríklad, bolo ťažké prečítať si, že 11. septembra sa lietadlá zrazia s WTC. Táto informácia však v Biblii existuje, ale bolo ju možné nájsť len po zadaní hesla "dve veže" alebo "terorista".
     Mnohí vedci chceli znevážiť Ripsov objav a chceli mu dokázať omyl. Nenašli však žiadnu chybu, museli sa zmieriť s tým, že kód existuje! Aká veľká a nekonečná musí byť múdrosť, ktorá toto poznanie odkázala ľudstvu pred vyše tritisíc rokmi! Navyše odborníci zistili, že biblický kód má niekoľko vrstiev, ktoré zatiaľ súčasná technika ani neumožňuje odhaliť!
     Biblický kód označuje nebezpečenstvo jasnými, modernými termínmi: zvraty ako "atómová záhuba" a "svetová vojna" sa nachádzajú v skrytom texte Svätého písma. Ďalšie informácie o budúcnosti obsahuje kniha Michaela Dorsina, ktorý si kladie otázku – Môžeme sa vyhnúť záhube? Tvrdí, že biblický kód predpokladá veľkú pravdepodobnosť takýchto udalostí. Sú v ňom zapísané len dve možnosti: mier alebo totálna záhuba. Práve preto autor posiela alarmujúce listy vodcom súčasného sveta, lebo len oni môžu zachrániť ľudstvo tým, že nepripustia vojny! Zvláštnym dátumom je rok 2033. V jej prvej časti Genesis, sa toto obdobie končí týmto dátumom. Zvláštnou „zhodou okolností“ práve v tomto čase sa striedajú éry Vodnára a Rýb. Ešte zvláštnejšie je, že štyri veľké epochy ľudstva nazývané podľa Indov Manvantara sa končia epochou Kali Yugy, takisto približne v rovnakom čase. Okolo dátumu 2033 sa našlo vera krížiacich sa slov, otázok typu „minúť?“, „odsunúť?“, „päť možností?“ atď. Odpovede zatiaľ nie sú! Odpočítavanie sa ale určíte začalo!

Borupská škola
     Borupská škola sa zaoberala s existenciou vyššej mimozemskej civilizácie a jej pôsobením na našu Zem. Autori a ich posolstvá sú veľmi odlišné, niekedy až protirečivé.
     Uvádzam duchovné posolstvo prijaté Adamským v roku 1967, ktoré pochádza od bytosti z „Hviezdy Syna človeka“. Toto posolstvo sa nazýva „Vesmírne spojenie“. Neskôr ho rôzne médiá Borupskej školy v Dánsku doplnili a aj prekrútili. Rôzne citáty:
„Dnešný človek sa nachádza v beznádejnej a krajnej situácii, do ktorej sa sám dostal.
Všetky ľudské systémy bezvýchodne uviazli alebo zlyhali do takej miery, že už nedávajú možnosť, ktorá by zaisťovala bezpečnosť človeka.“
„Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.“
„Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.“
„Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď' ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista“, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch.“
„Udalosti, ktoré boli predpovedané pred rokmi, sú teraz pred svojím naplnením. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.“
„Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.“
„Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení“
„Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.“
„Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemí, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.“
„Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.“
„Názov tohto Posolstva - Vesmírne spojenie - znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.“
„V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.“
„Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.“
„Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.“
„Na zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu.“ „Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.“
„V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.“
„Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.“
„Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje“ sa naplní v novej ríši.“
„Zákon karmy je taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.“
„Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujem bez prípravy, ani naším vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

Ard-ru-shin
     Arabsky znejúce meno, skrýva nemeckého autora v preklade znamená „Syn svetla“. Vlastným menom sa volal Oskar Ernst Bernhardt. Svoje hlavné dielo: Posolstvo Grálu - vo svetle Pravdy začal písať v roku 1924. Kniha dáva presnú odpoveď na všetky nevyriešené otázky ľudského bytia, zaoberá sa minulosťou ale aj budúcnosťou ľudstva. Poznatky, získané z tejto knihy sú tak ohromné, že nezaujatého čitateľa nútia k zamysleniu, skúmaniu a napredovaniu. Autorovo živé poznanie nie je nijakou pozemskou učenosťou, ale čerpá z najčistejších a najvyšších prameňov.
     Kniha je zostavená tak, že ju dokážu čítať a vniknúť do nej iba tí, ktorí majú čisté srdce a len mierne pokrivené názory, takže sa ešte dajú narovnať. Možno povedať, že svojím jazykovým štýlom je kniha zapečatená pred temnom. Kto ju číta iba rozumom, bez účasti ducha, nedostane sa ďalej ako na pár strán, nanajvýš ju ešte prelistuje a odloží.
     V Posolstve grálu je takmer každá veta výrokom, ktorý prebúdza, povzbudzuje a povznáša ducha. Uvádzam aspoň niektoré:
„Človek nemá veriť tomu, čo nemôže pochopiť. Inak otvára bránu omylom.“
„Väčšina ľudí sa domnieva, že ich život na Zemi nemá iný zmysel, než získavanie majetku a založenie rodiny.“
„Najväčší nepriatelia človeka sú: vypočítavý rozum a duchovná lenivosť.“
„Duch má byť spojený s rozumom v správnom pomere, teda tak, aby vládol duch. Rozum má vytvárať možnosti, ktoré chce duch v hmote uskutočniť.“
„Človek dneška prechováva v sebe chorobný, až desaťnásobne vystupňovaný pohlavný pud, pre ktorý sa snaží storakými formami nájsť spôsoby uctievania, čo musí byť skazou celého ľudstva.“
„Ctite a vážte si ženu ako takú a ona sa podľa toho sformuje, stane sa tým, čo vy v nej vidíte, a tak povznesie celý svoj národ!“
„Učte sa a spoznávajte! Žena, ak sa neprebudíš k svojej vlastnej hodnote vo stvorení a potom nebudeš podľa toho konať, rozdrví Ťa zvratné pôsobenie tvojej veľkej viny skôr, než sa nazdáš! A ty, muž, viď teraz konečne v žene tú veľkú pomoc, ktorú potrebuješ a nikdy ju nemôžeš postrádať, ak sa chceš zachvievať v zákonoch Božích. A cti si v žene to, k čomu ju určil Boh! Druh tvojho cítenia k žene stane sa ti bránou k Svetlu. Nikdy na to nezabúdaj.“
„Národ, ktorý nechá svoje ženy pomužšťovať, je odsúdený na postupný zánik.“
„Zem teraz prichádza k bodu, v ktorom sa odchýli od doterajšej dráhy, čo bude veľmi citeľné aj hrubohmotne. Potom nastane ostrejšie rozlišovanie medzi ľuďmi, ktoré bolo v poslednom čase už pripravené, ale zatiaľ sa prejavovalo iba v názoroch a presvedčeniach.“
„Kríž bol známy už pred dobou pozemského života Krista. Je to znamenie Božskej Pravdy! Nielen znamenie, ale i živá forma Pravdy. A pretože Kristus priniesol neskalenú Božskú Pravdu a z Pravdy prišiel, bol s ňou v bezprostrednom spojení, niesol časť z nej v sebe, Pravda tkvela živo i v ňom i na ňom! Ona je viditeľná v živom, to jest v svietiacom a samočinne žiariacom kríži! Dá sa povedať, že ona sama je týmto krížom“
„Keď je teda napísané: „Milujte svojich nepriateľov!“ to znamená: Čiňte to, čo im prospieva!“
„Pravá láska nemyslí na seba, ale vždy len na prospech milovaného, aj keď je to spojené s vlastným odriekaním.“
„Dbajte na čistotu svojich myšlienok! Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie čo tým vytvoríte. Je vtom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem.“
„Harmónia je všade to jediné správne. A harmóniu poskytuje zlatá stredná cesta vo všetkom.“
„Učiň svoju prácu modlitbou! Preduchovni to, čo robíš svojimi rukami! Každá práca svojím naplnením má byť pokorným uctievaním Boha a vďaka za to, že ti Boh doprial, spomedzi všetkých tvorov tohto neskoršieho stvorenia, vytvárať mimoriadne veci, ak len chceš!“
„Dovolené je vám preputovať stvorenie! Choďte tak, aby ste iným nespôsobili utrpenie kvôli splneniu vlastných žiadostí! Inak sa dostanú do koberca vašich ciest také vlákna, ktoré vás budú zdržovať vo vašom vzostupe do svetlých výšin od vedomého a radostného tvorenia v záhradách všetkých ríš vášho Boha!“
„Ľudia chcú beztrestne hrešiť, aby potom svojmu Bohu spravili nakoniec radosť tým, keď' si dajú nakoniec odpustiť hriechy bez toho, že by ich odpykali.“
„Človek nemá zabúdať, že v modlitbe má získať vlastne silu len k tomu, aby sám mohol uskutočniť to, čo si vyprosuje! Tak sa má modliť! A taká je i modlitba, ktorú dal Syn Boží učeníkom!“
„Kde v človeku môže ešte vzkypieť zlosť, tam treba ešte vypáliť slabosti. Taký duch môže ešte podľahnúť útokom temna alebo mu slúžiť za nástroj. Nie je „zjasnený“, ešte nie je dosť očistený.“
„Učte sa najprv dôkladne poznať všetko to, čo je vo vás samých a okolo vás. Potom príde vzostup sám od seba. Lebo potom budete samočinne vyzdvihnutí účinkami svojho konania. Buďte jednoduchí v myslení i v konaní, lebo v jednoduchosti spočíva veľkosť a tiež sila!“
„Preč zo všetkým obrazným, ktorému sa človek nikdy nenaučil rozumieť, pretože bol príliš pohodlný pre vážnosť pravého výkladu. Je načase, aby závoje spadli, a aby človek jasne videl odkiaľ prišiel, aké povinnosti mu ukladá jeho úloha, a kam sa má zase vrátiť. K tomu potrebuje cestu! A túto cestu má jasne naznačenú v mojom Posolstve Grálu za predpokladu, že ju vidieť chce. Slovo Posolstvo Grálu je živé, takže ho prebohato môžu nájsť len takí ľudia, ktorí majú skutočne úprimnú túžbu v duši! Všetkých ostatných Slovo samočinne odpudzuje. Namysleným a ľudom len povrchne hľadajúcim zostane Posolstvo knihou so siedmimi pečaťami!“

Záznamy posledného rozhovoru Dr. Hüttera s Abd-ru-shinom.
     „V jednom marci začne konečne dianie, ktoré bolo oznámené prorokmi a v Biblii. Začne strašnou chorobou, ktorá sa objaví celkom náhle a v priebehu troch týždňov odstráni 2/3 ľudí. Až potom ľudstvo pozná, že stoji v Súde! Skôr to nevedelo! Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že ,.vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí" ľudia, ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle. Medzi týmito ľuďmi prepukne zúfalstvo, aké si nikto nevie predstaviť. „Ako to“- budú kričať - „že Boh odvoláva zo Zeme len dobrých?“ Tisíce a tisíce budú páchať samovraždu. Ale lekári a vedci budú mať aj na to „vysvetlenie“. Je to nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý sme doposiaľ neobjavili.
     A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni - bude to vyvolaná žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť' pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých časti Stvorenia. Až ti vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus - až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.
     Tu som sa zdesene opýtal: „Pozemských alebo duchovných mesiacov?“ Abd-ru-shin sa usmial nad takou ľudskou hlúposťou. „Pozemských mesiacov. Keby sa jednalo o duchovné mesiace, nebol by žiadny ľudský duch schopný prežiť Tisícročnú ríšu v pozemskej podobe."
     Nemôžem vám opísať tú hrôzu; ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, ,,že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou - svätou dobou. Boh je s každým človekom, ktorý je dobrej vôle a každému človeku sa pomôže tou mierou, akou sa otvorí Svetlu. Ešte aj potom sa stratí veľa ľudí, ktorí ešte mohli byť zachránení. Títo ale neboli v poslednej chvíli dosť bdelí, a naopak, mnoho ľudských duchov bude zachránených, ktorí už boli stratení, ale záchranná túžba im pomôže a svetlí pomocníci ich budú môcť pozdvihnúť. Poslednú fázu súdu vykoná temno samo; tretia svetová vojna so svojimi hroznými zbraňami by túto Zem celkom zničila tak, ako kedysi Atlantídu. Ale Boh potom zasiahne sám! Ale vy, ani žiadny človek nemusí klesať na mysli. Boh neopúšťa nikoho, je to naopak. Ľudia sa od Boha odvrátili a preto On nemôže pomôcť. Choďte pevne vpred. Moja láska k mojim verným pomáha všetkým, ktorí mňa hľadajú.“